Doprava zdarma Originální kolekce
Měna:
 
 
logo logo
 
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje

 

Název:                              STUDIO 73, s.r.o.

Identifikační číslo:              271 50 518

Daňové identifikační číslo:  CZ27150518

Sídlo:                                Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 100106

dále „prodávající" a nebo STUDIO 73, s.r.o.

 

Kontaktní a korespondenční adresa:               

Studio 73 s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov

dále „provozovna“

Telefon: +420 777 773 476

Web ČR:     www.znackovy.shop

 

Provozní doba:                   

Objednávky:     online nákupy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Infolinka:         pondělí - neděle 9,00 – 21.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDIO 73, s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tj. prostředkem komunikace na dálku (dále jen „kupní smlouva").

Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese www.znackovy.shop  pro Českou republiku (dále „ČR“) a pro Slovensko (dále „SR“) , (dále jen „web stránka") prostřednictvím webových rozhraní (dále jen „web rozhraní obchodu"). Prodávající nabízí zejména oděv, obuv a doplňky (dále jen „zboží“ a/nebo „věc“). 

VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání web stránky a další související právní vztahy.

1.2.       Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou: i) Sdělení před uzavřením smlouvy a poučení prodávajícího o právu na odstoupení od kupní smlouvy a ii) Reklamační řád prodávajícího, které jsou zveřejněny na web stránkách (dále „VOP"). Kupující má možnost využít Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, který je zveřejněný na web stránkách.

1.3.       Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit či doplňovat. Změněné VOP vyhlásí vhodným způsobem na web stránkách spolu s datem účinnosti změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.4.       Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně všech jejích součástí, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2.       OBJEDNÁVKA

2.1.   Web rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, včetně uvedení ceny jednotlivého nabízeného zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, není-li ohledně poplatků uvedeno dále explicitně jinak. Ceny jsou smluvní. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na web stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídky prodeje zboží umístěné ve web rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Prezentace zboží na web stránkách není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 OZ se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

2.2.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve web rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

I.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku web rozhraní obchodu), 

II.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

III. informace o nákladech spojených s dodáním a převzetím zboží (dále společně „objednávka"). 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a dále ve všech fázích vzájemné komunikace s prodávajícím, (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

2.3.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále „elektronická adresa kupujícího"). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména nikoliv však pouze s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.5.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

3.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy (viz čl. 2 a 4 VOP) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

I.     v hotovosti na dobírku zaslanou na místo určené kupujícím v objednávce na území České republiky („ČR“) a Slovenské republiky („SR“);

II.    online platba platební kartou  (VISA, V-Pay, MASTER, Maestro);

III.    online platba Paypal. 

3.2.   Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se v dalším v textu VOP slovním spojením kupní cena rovněž náklady spojené s dodáním a převzetím zboží.

3.3.    Platba v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (tří) dnů od akceptace objednávky prodávajícím (uzavření kupní smlouvy). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.   Prodávající je (podle svého uvážení) vždy oprávněný požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, zejména při objednávkách většího rozsahu.

3.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a/nebo ji zašle kupujícímu společně se zbožím.

 

4.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1.   Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem potřebným pro uchování zboží a její ochranu.

4.2.    Způsoby přepravy a dodání zboží mohou být následující, přičemž způsob doručení zboží určuje kupující:

i) zaslání přepravní službou PPL (na území ČR a SR); 

- balík (platba předem)

- balík na dobírku

 ii) zaslání Českou poštou balík Do Ruky do místa určeného kupujícím v objednávce (na území ČR)

- balík (platba předem)

- balík na dobírku

4.3.   V případě zasílání zboží nebude kupujícímu účtováno dopravné/přepravné. V případě zaslání zboží na dobírku bude účtován paušální manipulační poplatek za dobírku v částce 50,--Kč (padesát korun českých) (ČR) nebo 2,--EUR (dvě eura) (SR). Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR a SR, pro zaslání zboží do zahraničí (tj. mimo území ČR a SR) bude kupující o nákladech dodatečně informován.

4.4.   Zboží podle objednávky akceptované prodávajícím do 13,00 hod. daného dne bude kupujícímu odeslané (v rámci území ČR a SR) nejblíže následující pracovní den,

Zboží podle objednávky akceptované prodávajícím po 13,00 hod. daného dne, bude kupujícímu odeslané (v rámci území ČR a SR) do 2 (dvou) pracovních dnů po dni akceptace.

V případě bezhotovostní platby ceny zboží (čímž se rozumí všechny platby vyjma úhrad zboží dodávaných na dobírku) začnou lhůty k odeslání zboží určené v tomto ustanovení VOP plynout až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Zboží doručí přepravce kupující v souladu se svými přepravními podmínkami zveřejněnými na svých webových stránkách (viz www.ppl.cz nebo  www.ceskaposta.cz), přičemž předpokládané lhůty dodání jsou tyto:

I. 2 (dva) pracovní dny ode dne odeslání zboží při doručování v rámci území ČR,  

II. 4 (čtyři) pracovní dny ode dne odeslání zboží při doručování v rámci území SR.

4.5.    Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nezbytné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení. Ustanovení odst. 4.5. tím není dotčeno.

4.6.   Prodlením kupujícího s převzetím uhrazeného zboží vzniká prodávajícímu právo věc na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu uplynula lhůta 3 (tří) dnů ode dne určeného VOP k převzetí.

Nepřevezme-li kupující (doposud neuhrazené) zboží, ač byl učiněn pokus o opakované doručení, kupní smlouva dnem kdy bude zboží vráceno prodávajícímu bez dalšího zaniká.

4.7.  Kupující je povinen bezprostředně při dodání důkladně překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem, poškození krabice, poškození obálky) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit písemně na adresu prodejny prodávajícího. 

Je nezbytné sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat poštou na adresu prodejny prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

5.        NEVYHOVUJÍCÍ ZBOŽÍ, VÝMĚNA A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující má právo nevyhovující zboží vyměnit anebo od kupní smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od jeho převzetí. Odstoupení od kupní smlouvy s připojením kopie daňového dokladu/ účtenky musí být prokazatelně uplatněno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží kupujícím, a zasláno na adresu prodávajícího. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad, využití v rámci či k podnikatelské činnosti kupujícího) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se také jedná o prodej podle OZ, nicméně vylučují se ustanovení o tzv. spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

5.2.  Zboží kupující vrátí ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužívané, čisté, včetně originálního obalu (případně narušeného z důvodu vybalení zboží), včetně všech visaček, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.3.   V případě oprávněného odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení OP se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4.    Ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne vrácení zboží kupujícím prodávající prozkoumá vrácené zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno a/nebo opotřebeno. V případě oprávněného odstoupení a vrácení zboží poukáže prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne oprávněného odstoupení od smlouvy.

5.5.   Viz rovněž Sdělení před uzavřením smlouvy a poučení prodávajícího o právu na odstoupení od kupní smlouvy, které tvoří nedílnou součást VOP.

5.6.     Kupující je srozuměn se skutečností, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího coby spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Toto ustanovení platí analogicky při každém ukončení smlouvy odstoupení bez ohledu na toho, která ze smluvních stran od smlouvy odstoupí.

 

6.         ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust, § 2161 a násl. OZ).

6.2.   Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu je s ní umožněno nakládat.

6.3.  Kupující zboží prohlédne ihned po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.4.   Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: i) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, ii) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, iii) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo iv) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady.

6.5.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným používáním, t.j mimo jiné při dodržení všech poučení, které ohledně užití zboží kupující od prodávajícího obdržel. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6.6.  Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s §2104 OZ (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky / návod na používání a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

6.7.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

6.8.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

6.9.   Záruční doba uvedená v bodě 6.7 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (např. nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

6.10.  Postup kupujícího při zjišťování vad zboží a jejich uplatňování a další postupu prodávajícího je obsažen v Reklamačním řádu prodávajícího 

 

7.        DORUČOVÁNÍ

7.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo zásilkovou službou (dle volby odesílatele), tak aby doručení bylo možné následně prokázat doručovacím či přepravním dokladem.

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce v případech kdy to tyto VOP uvádějí (zejména akceptace objednávky, potvrzení přijetí reklamace, způsob vyřízení reklamace).

7.2.    Zpráva je doručena:

I.     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

II.    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

III.   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky a/nebo jejím nepřevzetím, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít anebo nepřeveze-liji z jiného důvodu, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

8.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/ název, adresa bydliště/sídlo, datum narození/ identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího

8.3.  Zpracováním osobních údajů kupujícího je prodávající oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.4.   Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.7.   Při poskytnutí souhlasu kupujících mohou být zpracovávány tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Kupující mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

9.         JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.     Kupující je srozuměn s tím, že programové vybavení a další součásti tvořící web rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web rozhraní obchodu. 

9.2.  Kupující není oprávněn při využívání web rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz web rozhraní obchodu. Web rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do web stránky nebo v důsledku užití web stránky v rozporu s jejich určením.

 

10.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Kupní smlouvy případně další smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

10.2.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavíraných smluvních vztahů. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce pro území ČR a ve slovenském jazyce pro území SR.

10.3.   Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a/nebo ve slovenském jazyce. 

10.4.   Obsahuje-li vztah související s užitím web stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.6.    Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

10.7.   Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva ČR a budou řešeny soudy ČR, místně příslušnými podle sídla prodávajícího.

10.8.   Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím, není veřejně přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na web stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

10.9.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.10.    VOP prodávajícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.7. 2014.

Nahoru